De aanvullende lettertjes en huisregels

Hieronder vind je ‘de aanvullende lettertjes en huisregels’. Indien er tegenstrijdigheid bestaat tussen de algemene voorwaarden en ‘de aanvullende lettertjes en huisregels’, dan geldt hetgeen is opgenomen in ‘de aanvullende lettertjes en huisregels’.

Optietermijnen

Op het moment dat er een andere aanvraag voor een door jouw geopteerde datum wordt ontvangen, nemen wij contact met je op. Je dient dan binnen 24 uur aan te geven of je aanvraag wordt omgezet in een definitieve reservering of dat deze vervalt. Indien binnen dit termijn geen uitsluitsel wordt verkregen, behouden wij het recht de verstrekte optie te laten vervallen. Aan verleende opties kunnen geen rechten worden ontleend en is voor beide partijen vrijblijvend. Pas bij een definitieve reservering is er sprake van opdracht acceptatie.

Definitieve reserveringen

Een reservering is definitief wanneer wij hier een schriftelijke bevestiging van gekregen hebben en/of wij de eerste aanbetaling ontvangen hebben. Tot het moment van ontvangst behouden wij ons het recht de gedane aanbieding in te trekken.

Betalingscondities

Gooiland vraagt bij evenementen waarvan de geraamde (of gereserveerde) kosten boven de €3.000,- inclusief BTW liggen een aanbetaling. De volgende termijnen zullen dan worden gehanteerd:

30% bij definitieve opdracht (het moment dat je de getekende opdracht heeft geretourneerd)
60% uiterlijk 2 maanden voor de begindatum van het evenement
10% onder verstrekking van een totaal factuur na afloop van het evenement
Onze betalingstermijn voor facturen bedraagt 14 dagen netto.

Leverancier eventtechniek

Wij werken samen met Showrental als vaste partner voor AV-techniek. In onze ruimtes staan 75” televisieschermen van Showrental. Indien je ervoor kies geen gebruik te maken van onze vaste leverancier, brengen wij hiervoor een fee in rekening. Wij hebben hiervoor verschillende mogelijkheden:

1. Indien je je eigen AV-partner mee wilt nemen, hanteren wij onderstaande fee. De televisieschermen van Showrental kunnen in dat geval niet gebruikt worden.

Television Zone en Radio Zone: 750 euro excl. btw
Gehele locatie: 1500 euro excl. btw

2. Indien de televisieschermen van Showrental verwijderd dienen te worden, betaal je de volgende kosten naast bovenstaande fee:

Verwijderen 1 televisiescherm 75”: 150 euro excl. btw
Verwijderen alle televisieschermen 75”: 1000 euro excl. btw

Toneelmeester & brandwacht

Bij gebruik van het theatertoneel is ten alle tijden een toneelmeester verplicht. Bij de aanwezigheid van gasten en/of het gebruik van rook in de theaterzaal ben je verplicht een, of bij het gebruik van het balkon, twee brandwacht(en) af te nemen.

Geluidsrestricties

Elke zaal van Gooiland heeft zijn eigen geluidsrestricties. Zie hieronder:

Showroom
07:00 – 19:00: 100 DB (A)
19:00 – 23:00: 95 DB (A)
23:00 – 07:00: 90 DB (A)

Green Center
07:00 – 19:00: 111 DB (A)
19:00 – 23:00: 106 DB (A)
23:00 – 07:00: 101 DB (A)

Green Lounge
07:00 – 19:00: 91 DB (A)
19:00 – 23:00: 86 DB (A)
23:00 – 07:00: 81 DB (A)

Cineac
07:00 – 19:00: 100 DB (A)
19:00 – 23:00: 95 DB (A)
23:00 – 07:00: 90 DB (A)

De Club
100 DB (A)

Mocht het desbetreffende niveau overschreden worden met boete tot gevolg, dan zullen deze kosten verhaald worden op de opdrachtgever.

Afvalverwerking

Wij hebben grote afvalcontainers waar bij evenementen gebruikt gemaakt van kan worden. Indien je een beurs bij ons organiseert, reserveren wij standaard een eigen container voor jullie, gezien de grote hoeveelheid afval dat hieruit voortkomt. We berekenen hiervoor € 150,- aan afvalkosten door. Indien bij een evenement, anders dan een beurs, meer afval is dan dat er in onze eigen containers past, berekenen wij € 150,- afvalverwerkingskosten om je te voorzien van een eigen container.

Huisregels

Hieronder vind je onze huisregels. Je bent verplicht je aan deze regels te houden. Overtreding van enige huisregel kan onmiddellijk en zonder aanziens des persoon aan de politie worden gemeld, terwijl ook ontzegging van de toegang zal worden aangezegd.

Brandveiligheid

Bij ons liggen brandinstructies ter inzage. Raak in ieder geval niet in paniek bij brand en waarschuw ons onmiddellijk en/of sla de dichtstbijzijnde brandmelder in. Gebruik bij brand nooit de liften.

Foto’s / filmopnames

Op diverse plaatsen in het bedrijf hangen camera’s. Een ieder die ons bedrijf bezoekt stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan derden.

Wij zijn gerechtigd geluid, foto – en/of beeldopnamen van het evenement te maken en dat materiaal – alsmede het logo van opdrachtgever – op onze website en sociale media te plaatsen voor marketingdoeleinden. Wij zullen (een kopie van) het betreffende materiaal en het logo van opdrachtgever niet aan derden verstrekken.

Eigendommen

Het is verboden eigendommen van ons mee te nemen buiten het gebouw; hieronder vallen ook restanten van voedsel en dranken. Bij beschadiging van onze eigendommen ben je aansprakelijk voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten.

Gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen dien je bij ons in te leveren.

Handel in goederen

Het is verboden in of rond het bedrijf goederen te verhandelen en/of je schuldig te maken aan heling.

Klachten

Wanneer je klachten van welke aard ook hebt, kun je deze bij ons management melden. Klachten dien je altijd direct na het moment van ontstaan daarvan te melden, zoniet vervalt je klachtrecht.

Ongewenste intimiteiten

Ongewenste intimiteiten worden niet getolereerd.

Wapens

Het gebruiken of bij zich hebben van enigerlei wapens is ten strengste verboden.

Verbandtrommel

Bij de receptie is een verbandtrommel aanwezig en eerste hulp kan worden verleend.

Verdovende middelen

Het nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij je hebben van enigerlei verdovende middelen is ten strengste verboden.

Consumpties

Wij schenken geen alcoholische dranken aan personen onder de 18 jaar. Indien je nog aan het verkeer moet deelnemen, drink dan met mate. Wij bellen graag een taxi voor je.

Verboden te roken

Indien wij beboet worden door de overheid vanwege een gast die niet op een rokersplek rookt, zullen wij dit op de betreffende roker verhalen.